CONOSUD
Associació de Coooperació Internacional Nord-Sud
  > Pàgina d’inici > Projectes i programes  
CatalàEspañol

 

 

CONOSUD mitjançant la seva Àrea de projectes i la implicació directa dels seus grups territorials i sectorials de socis desenvolupa programes i projectes de cooperació al desenvolupament en països del Sud així com de sensibilització entre la ciutadania del Nord per tal de donar a conèixer a casa nostra les raons últimes dels desequilibris entre el Nord i el Sud. Les directius i criteris que segueixen aquest projectes en son la defensa dels drets humans en el seu sentit més ampli (drets econòmics i socials inclosos), el desenvolupament econòmic i social en termes d’equitat i justícia social, la introducció de les transformacions socials necessàries tant al Nord com al Sud para garantir aquest desenvolupament just i equilibrat, la sostenibilitat mediambiental i la equitat de gènere.

Els projectes de cooperació al desenvolupament de CONOSUD es concreten en el països de Amèrica Llatina de la zona del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai) per la qual cosa s’estableixen relacions de col·laboració amb organitzacions del Sud socialment arrelades i  representatives dels sectors desfavorits d’aquests països. En aquests projectes, i mitjançant actuacions concretes integrades en una lògica d’actuació més general, com pot ser el desenvolupament de la economia solidària, es cerquen les petites transformacions socials que afegides a d’altres poden generar canvis qualitatius en l’actual model d’organització econòmica i social. Els projectes de sensibilització que realitzem al Nord estan vinculats de forma indestriable, com no pot ser d’una altre manera, a aquestes actuacions en el Sud per tal de donar coherència lògica a l’activitat de la nostra Associació.

Per accedir a les Fitxes-resum dels nostres Programes i Projectes i les seves fonts de finançament cliqueu aquí:

 

Projectes de cooperació

Projectes de sensibilització