CONOSUD
Associació de Coooperació Internacional Nord-Sud
  > Pàgina d’inici > Enllaços  
CatalàEspañol

 

 

ENLLAÇOS  D’INTERÈS

 

Els enllaços seleccionats en aquesta secció es refereixen a organitzacions socials del Sud amb les que coopera o col·labora CONOSUD, a d’altres organitzacions del Nord amb les que es realitzen activitats conjuntes, així com a Xarxes de les que forma part la nostra Associació. A la selecció d’enllaços s’inclouen també algunes institucions, moviments socials, centres d’investigació social i mitjans de comunicació que treballen en la formulació de propostes per una mundialització alternativa, justa, sostenible i democràtica, principis que inspiren les pautes de treball de CONOSUD.

 

Entitats del Sud amb les que coopera CONOSUD

 

UNISOL Brasil:

Central de cooperatives i emprendiments solidaris estesa actualment per pràcticament tot el Brasil. La creació d’UNISOL (en l’àmbit estricte del Estat de Sao Paulo-UNISOL Sao Paulo) va ser a finals de 1999, amb 13 cooperatives, sota l’empenta dels sindicats metal·lúrgics de la regió metropolitana paulista del ABC. El juliol de 2009, el II Congrés d’UNISOL Brasil va reunir representants de 446 cooperatives i emprendiments solidaris de tot el país, que organitzen a més de 25.000 persones. Actualment, a l’entorn de 500 cooperatives es troben adherides a UNISOL. Aquesta entitat actua per afavorir el desenvolupament i la inclusió social dels sectors populars al Brasil al mateix temps que treballa en noves formes d’economia alternativa i solidària.

www.unisolbrasil.org.br

 

Democracia, Inclusâo Social e Trabalho-DIST (Brasil):

Entitat sense ànim de lucre fundada a l’abril de 2003 a Porto Alegre, capital del Estat brasiler de Rio Grande do Sul, que treballa amb entitats i projectes orientats a la defensa dels drets humans i la inclusió social de las persones, amb projectes on el treball i la generació de renda es converteixen en l’element central dels mateixos en les seves diverses manifestacions: formació, condicions de salut, auto organització, participació i educació popular.

www.distbrasil.com

 

Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor-CAPA- (Brasil):

És una organització no governamental fundada el 1978 que busca contribuir a la millora de la situació social i econòmica de la petita agricultura familiar en el marc de una estratègia de desenvolupament rural sostenible. El seu treball ajuda a pagesos familiars, pagesos assentats (no propietaris de la terra), quilombolas, indígenes i pescadors artesanals, organitzats en grups, associacions comunitàries i cooperatives. Actua en diferents regions dels estats de Rio Grande do Sul, Santa Catarina i Paraná, en quatre àrees prioritàries: generació de treball i renda, educació popular, agricultura familiar i ecologia i salut comunitària.

www.capa.org.br

 

Centro Misionero de Educación Popular- CEMEP-ADIS (Argentina):

Associació dedicada a afavorir el desenvolupament de la Agroecologia, la defensa de la Selva Paranaense (Triple Frontera) i a l’Educació i Comunicació popular, compromesa amb el desenvolupament de les organitzacions socials, culturals i de base dels sectors populars de la Província de Misiones (Argentina). Promou de la mateixa manera la construcció de processos colectius de participació ciutadana amb capacitat d’incidir en polítiques públiques tenint com eix el desenvolupament integral sostenible.   

www.cemepadis.org.ar   

 

Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua -FUCVAM- (Uruguay):  

Fundada el 1970, la FUCVAM és avui la més gran i activa  organització uruguaiana d’acció colectiva en el camp de la vivenda popular i el desenvolupament urbà. Unes 450 cooperatives de base, que agrupen a unes 20.000 famílies amb ingressos baixos i mitjans, formen la seva base social estesa per tot el país. Amb la seva experiència, assessora a d’altres moviments de vivenda popular a l’Amèrica Llatina.

www.fucvam.org.uy

 

Justa Trama (Brasil):

La Cooperativa de segon grau Justa Trama, agrupa a les sis cooperatives que integren la cadena productiva solidària del cotó orgànic amb el mateix nom. Està afiliada a UNISOL Brasil i les seves cooperatives reuneixen més de 700 famílies del Nord al Sud de Brasil, que produeixen roba de cotó orgànic sense introduir en tot el procés productiu  cap agro-tòxic o d’altres productes perjudicials per a la salut.

www.justatrama.com.br  

 

Xarxes i entitats altermundialistes

 

Fòrum Social Mundial (FSM):

El Fòrum Social Mundial (FSM) és un retrobament anual que porten a terme organitzacions socials i membres del moviment per una globalització diferent, alternativa i al servei de les persones, per organitzar campanyes mundials, compartir les estratègies i intercanviar experiències d’intervenció social en els seus respectius àmbits. El primer va tenir lloc a Porto Alegre el 2001. El FSM actua descentralitzadament a tot el món mitjançant la realització de Fòrums Socials regionals i temàtics. L’organització d’aquests Fòrums compleix la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial, aprovada pel Comitè internacional organitzador el juny de 2001. CONOSUD subscriu els principis d’aquesta Carta i, mitjançant els seus socis i sòcies, ha participat en les activitats del Fòrum Social Mundial de Belém do Pará (2009) i en les del FSCat.

www.forumsocialmundial.org.br

 

Fòrum UBUNTU de Xarxes de la Sociedad Civil Mundial:

El Fòrum  UBUNTU, el Secretariat mundial del qual té la seu a la Universitat Politècnica de Catalunya,  està vinculat al Fòrum Social Mundial i treballa per a garantir la incidència de la societat civil mundial organitzada en els escenaris globals per la seva democratització. A l’any 2006 va llançar la Campanya Mundial per a una Reforma Profunda del Sistema d’ Institucions Internacionals (www.reformcampaign.net). CONOSUD forma part d’aquesta Campanya de reforma democratitzadora de las institucions internacionals en tant que entitat promotora. 

www.ubuntu.upc.edu

 

Foro Social Català (FSCat):

El Fòrum Social Català (FSCat) és un espai d’encontre obert, divers, plural, no confessional, no governamental i no partidari, creat en el marc i amb respecte a la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial. El FSCat pretén estimular la reflexió i l’acció a partir d’una democràcia veritablement participativa en lo relatiu a les dinàmiques polítiques, econòmiques, i socials actuals i proposar alternatives que es centrin en l’atenció de les necessitats del ser humà i del respecte mediambiental. CONOSUD és entitat promotora del FSCat.

www.forumsocialcatala.cat  

 

Fòrum Social de les Alternatives (FMA):

És una xarxa internacional de centres d’investigació i d’intelectuals, activistes socials del sud i del nord, creat el 1997. El seu objectiu és el recolzament als processos de convergències dels moviments socials i la formulació d’alternatives de desenvolupament democràtic, plurals i perdurables, a la mundialització neoliberal i a les diferents formes de discriminació o de dominació entre les persones.

www.forumdesalternatives.org

 

Finançes Ètiques i Solidàries

 

FIARE:

El Projecte FIARE de Banca Ètica iniciat el 2003 per més de seixanta organitzacions socials basques té avui més de 300 organitzacions socials impulsores en el conjunt d’Espanya. CONOSUD forma part d’aquest procés como entitat promotora del projecte. El seu objectiu és el de constituir una Cooperativa de Crèdit que treballi en l’àmbit financer des de criteris solidaris i alternatius al sistema bancari convencional. FIARE també construeix en aquests moments, amb xarxes de banca ètica d’Itàlia i França, la primera Cooperativa Europea de Banca Ètica amb l’objectiu d’aglutinar a l’horitzó del 2011 una base social de més de 50.000 persones i organitzacions socials compromeses amb la Banca ètica.

www.fiare.org       

 

Banca Popolare Ética:

És una cooperativa de crèdit, constituïda a Pàdua (Itàlia) l’any 1999 en base als principis de les finances ètiques i solidàries. Disposa d’una base social  de prop de 32.000 persones, de les quals 4.656 persones jurídiques, fonamentalment organitzacions socials, amb presència també d’algunes administracions locals italianes. En aquests anys ha acabat més de 3.800 projectes socials i mediambientals respectuosos amb els principis de la banca ètica. La Banca Popolare Ètica italiana és una de les cinc organitzacions fundadores en el 2001 de la Federació Europea de Bancs Ètics i Alternatius( FEBEA).

www.bancaetica.com

 

La Nef, Societé cooperative de finances solidaires:

Cooperativa de finances solidàries creada a França el 1988 que fa la doble activitat de captació d’estalvi i concessió de crèdits per la creació i desenvolupament d’activitats econòmiques i associatives amb fins d’utilitat social i mediambiental. Té més de 21.000 socis amb la voluntat de contribuir en aquest camp a un canvi en l’organització econòmica i social del nostre món. La Nef està compromesa amb el procés de construcció d’una banca ètica cooperativa europea amb els socis italians, Banca Popolare Ética i espanyoles, FIARE, per oferir en aquests països una alternativa bancària complerta, basada en principis solidaris, ètics i de transparència.

www.lanef.comFederació Europea de Bancs Ètics i Alternatius (FEBEA):  

Associació internacional sense ànim de lucre, amb seu a Brussel·les. Reuneix a 25 bancs i cooperatives financeres actives a l’àmbit de les finances ètiques i solidàries amb la intenció de crear instruments financers destinats a promoure el desenvolupament de les finances ètiques a Europa. L’objectiu comú d’aquestes entitats és finançar l’economia social i solidària i, en general, les iniciatives del “tercer sector”. Els membres de FEBEA aporten les seves competències i el seu finançament als emprenedors de la economia solidària. La Nef, Banca Popolare Ética i FIARE formen part de FEBEA.

www.febea.org  

 

Xarxes d’Economia Solidària

 

Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria -REAS:

És una Associació de caràcter no lucratiu amb àmbit d’actuació a tot l’Estat Espanyol formada per més de quatre-centes entitats que s’agrupen en xarxes territorials i sectorials. És present a l’àmbit internacional a través de la Red Global de Socioeconomía Solidaria i RIPESS. La finalitat de REAS és fer possible una altra manera d’enfocar i gestionar l’economia, en base a principis de cooperació i solidaritat. CONOSUD participa de REAS mitjançant la seva integració a la Xarxa FIARE de finances ètiques i solidàries que forma part de REAS.

www.economiasolidaria.org  

 

RILESS- Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria:

La Xarxa es proposa contribuir a donar fonament científic i unes sòlides bases empíriques tant al pensament estratègic com a les accions referides al desenvolupament de formes d’economia alternativa que venen emergint durant la darrera dècada i mitja a l’Amèrica Llatina. Pretén connectar una àmplia Xarxa d’Investigadors Llatinoamericans que treballi dins d’un marc plural, contribuint a l’elaboració de projectes, intercanvis i diverses formes de cooperació, facilitant i promovent treballs multidisciplinaris, amb la finalitat d’enfortir les iniciatives col·lectives per una altra economia, una altra societat i una altra política a l’Amèrica Llatina.

www.riless.org

 

“Otra economía” Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria:

Revista d’estudis teòrics i anàlisis d’experiències concretes de desenvolupament de l’economia solidària a l’Amèrica Llatina editada per RILESS.

www.riless.org/otraeconomia

 

Fórum Brasileiro de Economía Solidaria (FBES):

El FBES és el resultat d’un procés històric de confluència que va culminar al I FSM de Porto Alegre (2001) amb la participació de diversos milers de persones de més de 100 països, pertanyents a xarxes i organitzacions de l’economia solidària, emprendiments, etc. A partir dels treballs en aquest FSM, al conjunt del  Brasil es van produir diversos Fòrums territorials per  contribuir a la definició de polítiques públiques en matèria d’economia solidària, propiciar l’autoorganització dels treballadors i emprendiments i la recerca d’alternatives econòmiques i socials de generació de treball i renda.

www.febes.org.br

 

Xarxes de Comerç Just

 

Fairtrade Labelling Organization (FLO):

FLO es una associació internacional  d’organitzacions sense  finalitats de lucro titulars del Segell de Certificació de Comercio Justo FAIRTRADE. Des de la seva oficina central en Bonn (Alemanya) se estableixen, amb l’aportació de les seves organitzacions sòcies, els criteris de Comerç Justo Fairtrade  i proporcionen recolzament a les organitzacions de productors certificades Fairtrade.

www.fairtrade.net

 

Associació del Segell FAIRTRADE-Comerç Just:

Secció espanyola de FLO, la Associació del Segell FAIRTRADE-Comerç Just té com finalitat promocionar en Espanya el Segell de garantía pels productes de Comerç Just i afavorir els seu consum i, amb això, contribuir a ampliar el impacte del Comerç Just. El Segell es un instrument operatiu que facilita el accés al mercat a les organitzacions productores de Comerç Just, dona garanties al consumidor i facilita l’accés d’agents comercials a productes de Comerç Just amb el Segell de garantía.

www.sellocomerciojusto.org

 

Coordinadora Estatal del Comerç Just:

La Coordinadora Estatal de Comerç Just, neix en 1996 amb la finalitat de potenciar el Comerç Just en el Estat espanyol. En ella estan integrades les organitzacions que importen els productes i les botigues que els venen. Entre els seus objectius figuren el de promoure i participar en activitats que contribueixen a fomentar el Comerç Just i a sensibilitzar a la societat sobre aquesta variant de la economia solidària.

www.comerciojusto.org/es/

 

Campanya Roba Neta:

La Campanya Roba Neta (CRL), va néixer a Holanda en 1989. Es centra en la millora de les condicions laborals en el sector tèxtil i de material esportiu mundial i està actualment activa en 11 països europeus. Les CRLs europees son coalicions de ONGs i sindicats. Treballen de forma autònoma a nivell nacional i s’uneixen per treballar conjuntament a nivell europeu i, en col·laboració amb d’altres xarxes similars, també a nivell mundial (Clean Clothes Campaing).

http://ropalimpia.org/  

 

Xarxa de Compra Pública Ètica:

La Xarxa de Compra Pública Ètica, promoguda per la ONG Setem, està integrada també per un conjunt d’institucions públiques catalanes (fonamentalment Ajuntaments), que tenen l’objectiu de introduir criteris ètics en les diverses compres públiques que es realitzen per part de les Administracions i institucions públiques.

http://comprapublicaetica.wordpress.com    

 

Centres d’investigació econòmica i social

 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLACSO-:

És una institució internacional no-governamental, creada el 1967. Agrupa un total de 259 centres d’investigació i programes de docència en ciències socials radicats en 25 països de Amèrica Llatina, Caribe, Estats Units i Europa. Els seus objectius són la promoció i el desenvolupament de la investigació i l’ensenyament de les ciències socials; l’enfortiment de l’intercanvi i la cooperació entre institucions i investigadors de dins i fora de la regió; i l’adequada disseminació del coneixement produït pels científics socials entre las forces i moviments socials i les organitzacions de la societat civil. Mitjançant aquestes activitats CLACSO contribueix a repensar, des de una perspectiva crítica i plural, la problemàtica integral de les societats llatinoamericanes i caribenyes.

www.clacso.org.ar

 

Transnational Institut (TNI):

Fundat el 1974, el Transnational Institute, amb seu a Àmsterdam, és una xarxa internacional d’activistes-investigadors dedicada a les anàlisis crítiques dels problemes mundials, presents i futurs, amb vistes a proporcionar recolzament intel·lectual als moviments que lluiten per un món més democràtic, igualitari i sostenible. El TNI, treballa per generar i fomentar la cooperació internacional a l’estudi i la recerca de possibles solucions a problemes globals com el militarisme i els conflictes, la pobresa i la marginació, la injustícia social i el deteriorament mediambiental.

www.tni.org

 

Observatori del Deute en la Globalització (ODG):

L'ODG és un projecte que neix l'any 2000 per iniciativa de la Xarxa Ciutadana per l'Abolició del Deute Extern (XCADE - RCADE), després de la Consulta social per l’Abolició del deute Extern. Amb seu a la ciutat de Barcelona, és un centre de recerca de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes contrets entre comunitats durant l'actual procés de globalització. Estudia de forma pluridisciplinar els mecanismes associats al deute financer (deute extern) dels països més pobres de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del Centre, i, en particular, amb els de la Unió Europea.

www.odg.cat   

AlterEconomía:

Es un projecte de un grup d’economistes que tracten de pensar i divulgar els fets econòmics des de d’un altre punt de vista, més crític i interessat principalment pels aspectes de l’activitat econòmica que més afecten al benestar humà, que solen ser les que tenen a veure amb els diners i les finances, amb la distribució de la renda, amb la comunicació... i, en general, amb el poder i la política. 

www.altereconomia.org

 

Mitjans de comunicació social

 

Le Monde Diplomatique (edició espanyola):

Diari de referència de la reflexió crítica sobre el model i la globalització neoliberal. Té més de 20 edicions internacionals en 12 idiomes diferents. Va ser una de les entitats impulsores del I FSM en Porto Alegre i els seus redactors participen del moviment altermundialista.

www.monde-diplomatique.es

ALAI- Agencia Latinoamericana de Información-:

La Agencia Latinoamericana de Información -ALAI- és un organisme de comunicació compromès amb la vigència plena dels drets humans, la igualtat de gènere, la participació ciutadana en el desenvolupament i les taques públiques de l’Amèrica Llatina. La seva tasca s’inscriu en la lluita per la democratització de la comunicació, com a condició bàsica de la vida democràtica i la justícia social.

www.alainet.org/

 

Ciranda Internacional de Información Independiente:

Ciranda és una iniciativa de participants del Fòrum Social Mundial que es reuneixen per tal d’organitzar la cobertura compartida de les activitats relacionades amb el FSM des del punt de vista del treball i l’acció col·lectiva i la solidaritat dels mitjans  de comunicació alternativa.

www.ciranda.net

 

D’altres entitats de cooperació al desenvolupament

FCONGD:

La Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament -FCONGD- fundada el 1989, està integrada actualment per 82 organitzacions catalanes que treballen en els àmbits de la Solidaritat i la Cooperació Internacional. La FCONGD forma part de la TOC, la Taula de les ONG de Catalunya per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament,  plataforma integrada per les altres federacions catalanes de ONGs –Pau i Drets Humans -, i les coordinadores territorials de Girona, Lleida i Tarragona, que tenen com a objectiu la concertació en la representació pública de les ONG catalanes.

www.pangea.org/fcongd/

 

Fundació Pau i Solidaritat:

Organització no governamental pel desenvolupament i la cooperació internacional constituïda a iniciativa del sindicat CCOO de Catalunya. Coopera amb organitzacions sindicals i  populars dels països del Sud mitjançant projectes de formació i desenvolupament productiu, social i comunitari. Al Brasil treballa amb la organització d’economia solidària impulsada pel sindicalisme de la CUT, UNISOL Brasil, entitat que també és sòcia de CONOSUD.

www.pauisolidaritat.ccoo.cat

 

NEXUS-Emilia Romagna-CGIL (Itàlia):  

Nexus Emilia Romagna és l’Institut per a la cooperació al desenvolupament de la central sindical CGIL de Emilia-Romagna (Itàlia). Constituït el 1993, va ser reconegut com a ONG de cooperació pel Ministeri d’Assumptes Exteriors italià el 2007. Realitza l’activitat de la cooperació i de solidaritat internacional inspirada en els valors, ideals i les opcions del programa de la central sindical CGIL. Coopera regularment amb UNISOL Brasil i amb la central de cooperatives Justa Trama, entitats socials sòcies també de CONOSUD.

www.nexusemiliaromagna.org

 

Instituto Sindacale per la Cooperazione (ISCOS)-CISL, Emilia Romagna (Itàlia):

És el Institut per a la cooperació internacional del sindicat italià CISL a la regió de l’Emilia Romagna. A Brasil treballa en projectes amb la central sindical CUT i la Central de Cooperativas e Emprendimentos Solidários UNISOL Brasil, entitat sòcia de CONOSUD.

www.iscos.cisl.it